Zoek & boek

Algemene reisvoorwaarden


Inhoudsopgave:

Vervoersvoorwaarden Stena Line BV (Hoek van Holland-Harwich)
Vervoersvoorwaarden Stena Line UK Ltd. (Ierse Zee)
Vervoersvoorwaarden Stena Line Scandinavië AB (Scandinavische routes)
Vervoersvoorwaarden Algemeen
Rechtsregels die het vervoerscontract beheersen
Omvang van de aansprakelijkheid van de vervoerder
Reserveringen en wettelijke naamsregistratie
Annuleringen/wijzigingen
Terugbetaling reissom
Reisvoorwaarden Nederland
Transport, routes en afvaarttijden
Minder validen
Reisdocumenten
Vervoer van gevaarlijke goederen of bagage
Klachten
Valuta's/Creditcards
Wet op de persoonsregistratie
Bagage
Verzekeringen
Alleenreizende kinderen
Contact/Openingstijden
Bepalingen voor genoemde tarieven
Links naar partners en andere sites
Disclaimer
Algemeen voorbehoud
Dit programma is uitgegeven door

Vervoersvoorwaarden Stena Line BV (Hoek van Holland - Harwich)
Het vervoer vindt plaats overeenkomstig de "Vervoersvoorwaarden Hoek van Holland-Harwich". Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 8 februari 1993. Een exemplaar van de "Vervoersvoorwaarden" ligt ter inzage op de kantoren en schepen van Stena Line alsmede bij uw reisbureau (ANVR). U kunt deze ook downloaden van de internetsite: www.stenaline.nl.

Vervoersvoorwaarden Stena Line UK Ltd. (Ierse Zee)
Het vervoer van de passagiers en begeleidende voertuigen vindt plaats overeenkomstig de transportvoorwaarden van Stena Line UK Ltd. en van de geassocieerde vervoerders. Deze voorwaarden bevatten onder meer uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van de vervoerder inzake enerzijds dood, ziekte of verwondingen en anderzijds schade aan of verlies van voertuigen of bagage en ook met betrekking tot vertraging of wijziging van de vaarroute. Wij verwijzen in het bijzonder naar de Conventie van Athene 1974 inzake het verlies van en schade aan bagage en begeleide voertuigen. Een afschrift van deze voorwaarden is verkrijgbaar op aanvraag.

Vervoersvoorwaarden Stena Line Scandinavië AB (Scandinavische routes)
Het vervoer vindt plaats overeenkomstig de bepalingen in de Zweedse Scheepvaartwet. Het aansprakelijk stellen van Stena Line voor geleden schade aan reizigers, reisbagage en voertuigen is alleen mogelijk met inachtneming van de in par. 193 opgenomen bepalingen en voorwaarden. De rederij is niet aansprakelijk voor geleden schade aan reizigers, reisbagage en voertuigen wanneer deze is geleden tijdens het aan- of van boord gaan. Voor levende dieren wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd. Klachten tegen de rederij kunnen in de pa. 337 art. 2 genoemde plaats naar voren worden gebracht. Een exemplaar van de bepalingen uit eerder genoemde wet ligt ter inzage op het kantoor van Stena Line BV.

Vervoersvoorwaarden Algemeen
Bij bevestiging van uw reservering dient u akkoord te gaan met onze voorwaarden. U gelieve van de inhoud goed kennis te nemen.

Rechtsregels die het vervoerscontract beheersen
Alle biljetten worden uitgegeven en de vervoerder vervoert passagiers, hun bagage en begeleide voertuigen over zee op de bepalingen en beperkingen van de Conventie van Athene en voorts op de navolgende voorwaarden. Voor zover enige bepalingen van de Conventie van Athene of van deze voorwaarden in strijd zijn met enige dwingende bepaling van de nationale wetgeving die het vervoerscontract beheerst, of van enige andere internationale conventie die op het vervoer van toepassing is, zullen de bepalingen van zulke nationale wetgeving of die andere internationale conventie prevaleren.

Omvang van de aansprakelijkheid van de vervoerder
Voor zover de bepalingen van de Conventie van Athene zulks toestaan, zijn de overeenkomst en de aansprakelijkheid van de vervoerder uitsluitend beperkt tot de schepen van de vervoerder en is de vervoerder niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies, schade, vertraging of oponthoud van of aan een passagier of zijn bagage, bezittingen of voertuig, plaatsvindende buiten de schepen van de vervoerder of voortvloeiende uit het handelen, nalaten of in gebreke blijven van derden. De vervoerder is niet aansprakelijk voor het handelen, nalaten of in gebreke blijven van zijn aangestelden of vertegenwoordigers die handelen buiten de hun opgedragen werkzaamheden.

Reserveringen en wettelijke naamsregistratie
Overtochten van Stena Line kunnen worden geboekt bij ANVR reisburo's, bij Stena Line in Hoek van Holland, op www.stenaline.nl of door Stena Line geselecteerde partners. Vroegtijdig reserveren, vooral voor het hoogseizoen, verdient aanbeveling. Per reservering dient van alle passagiers naam, voorletters, geboortejaar, geslacht, telefoonnummer en nationaliteit aan Stena Line te worden doorgegeven.

Annuleringen/wijzigingen
Gelieve bij annuleringen of wijzigingen uw reserveringsnummer te vermelden. Voor alle producten zijn de op het product van toepassing zijnde voorwaarden van kracht. Voor speciale tarieven en aanbiedingen kunnen afwijkende voorwaarden gelden. De voorwaarden staan vermeld bij uw boeking.

Bij wijzigingen wordt het verschil tussen de geldende prijs op het moment van boeken en het moment van wijzigen in rekening gebracht of door Stena Line aan u geretourneerd.

Terugbetaling reissom
Elke aanvraag tot terugbetaling van een ongebruikt ticket, geheel of gedeeltelijk, moet ons toekomen binnen 30 dagen na afloop van de reis of annulering. U dient hierbij uw ticket te overleggen. Bij verzoek tot terugbetaling van niet gebruikte diensten welke zijn gereserveerd op basis van een speciaal retourtarief, volgt herleiding naar het enkele reistarief voor de gebruikte dienst. Terugbetaling vindt plaats onder aftrek van de hierboven genoemde annulering- en wijzigingskosten.

Reisvoorwaarden Nederland
Stena Line werkt samen met verschillende partners. Op sommige producten zijn de boekingsvoorwaarden van deze partners van toepassing.

Transport, routes en afvaarttijden
Wij streven ernaar u, uw bagage en/of uw voertuig te vervoeren conform de gegevens op uw ticket, ofschoon afvaarttijden, -data en -bestemming beïnvloed kunnen worden door weersomstandigheden of andere operationele factoren. Indien in een dergelijk geval geen afvaart binnen een redelijk tijdsbestek na de schema-vertrektijd kan worden gerealiseerd, zal u een alternatieve ferry-overtocht worden aangeboden. Indien wij u geen passend alternatief kunnen bieden of u hiervan geen gebruik wenst te maken, zullen wij u de reissom voor de overtocht restitueren. Er wordt geen vergoeding uitgekeerd in geval van kosten/ongemak bij wijziging of annulering van uw reis door overmacht.

Minder validen
Onze schepen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Liften zijn beschikbaar. Indien assistentie in de terminal gewenst is, dient dit bij boeking opgegeven te worden, uiterlijk 48 uur voor aanvang van uw reis.

Reisdocumenten
Wij adviseren u te informeren naar de vereiste reisdocumenten voor personen en/of voertuigen en geldigheidseisen. Stena Line aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van ongeldige/ontbrekende reisdocumenten.

Vervoer van gevaarlijke goederen of bagage
Passagiers dienen zich te houden aan alle toepasselijke wetten en internationale verdragen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen of bagage.

Goederen of bagage die aanzienlijk ongemak kunnen veroorzaken voor de andere passagiers of de bemanning, of die de veiligheid of beveiliging van het schip, personen of goederen in gevaar kunnen brengen, mogen niet aan boord worden gebracht. Derhalve is het niet toegestaan gevaarlijke of aanvalswapens (waaronder messen), explosieven of drugs, reserveflessen met brandstof (flessen met benzine of diesel) of soortgelijke zaken mee te nemen. Verf, chemicaliën en aanverwante producten worden eveneens als gevaarlijke goederen beschouwd en mogen niet meegenomen worden aan boord van de schepen van Stena Line.

Passagiers die zich niet houden aan deze bepaling worden geweigerd, zonder enige restitutie.

Daarnaast hebben wij het recht om redenen van veiligheid en beveiliging te vragen om fouillering van passagiers en doorzoeking van hun bagage.

Passagiers die gevaarlijke goederen of bagage moeten laten vervoeren door Stena Line, moeten dit verzoek schriftelijk indienen en ons volledig op de hoogte stellen van de gevaarlijke goederen of bagage. U dient ons goed op de hoogte te stellen van de maatregelen die wij moeten nemen om de goederen of bagage correct te behandelen.

Onder omstandigheden waarin gevaarlijke goederen of bagage worden ingeladen zonder dat wij op de hoogte zijn van de aard daarvan, mogen wij de goederen of bagage uitladen, ongevaarlijk maken of vernietigen, al naar gelang de omstandigheden, zonder enige aansprakelijkheid voor vergoeding van de schade of het verlies van de goederen of bagage. Hetzelfde geldt, ook als wij bij het inladen op de hoogte waren van de kenmerken van de gevaarlijke goederen of bagage, indien de gevaarlijke goederen of bagage later leiden tot een zodanig gevaar voor het schip, levens of goederen, dat het roekeloos zou zijn om de gevaarlijke goederen of bagage aan boord te houden.

Indien de goederen of bagage schade of verlies hebben veroorzaakt, dient u deze te vergoeden indien u of enige persoon voor wie u verantwoordelijk bent die schade of dat verlies heeft veroorzaakt als gevolg van schuld of nalatigheid.

Voertuigen die door de IMO als gevaarlijke goederen aangeduide goederen vervoeren, mogen uitsluitend worden meegenomen in overeenstemming met de regels zoals neergelegd in de algemene vervoersvoorwaarden voor zeevracht van Stena Line (Vervoersvoorwaarden voor Vracht over de Noordzee), vgl. artikel 21.

Gasflessen
Het meenemen van gasflessen in voertuigen is toegestaan, mits er rekening gehouden wordt met de volgende regels: voor gasflessen geldt een maximum van 47 kg aan gasflessen (deze mogen niet aangesloten zijn en moeten uit staan).

Wapens
Het vervoeren van vuurwapens en sportwapens kan uitsluitend geschieden als u hiervoor schriftelijk toestemming heeft ontvangen van Stena Line. Deze toestemming dient u aan te vragen bij het maken van de boeking u aanvragen bij boeking, minimaal 24 uur voordat u reist. Deze toestemming dient getoond te worden bij aankomst in onze havens.

Algemene procedure voor het vervoer van vuurwapens en sportwapens t.b.v. de jachtsport en schietsport:
• Vuurwapens en sportwapens mogen slechts voor privé gebruik worden vervoerd.
• Vuurwapens en sportwapens mogen alleen vervoerd worden indien zij zijn bestemd t.b.v. de jachtsport en schietsport.
• De passagier dient per voertuig te reizen.
• Vuurwapens en sportwapens dienen gescheiden van elkaar en buiten het zicht in het voertuig te worden opgeborgen.
• De eigenaar van de wapens dient in het bezit te zijn van alle volgens de wet verplichte vergunningen en eventueel overige bescheiden, en moet deze kunnen overhandigen.

Klachten
Indien u tijdens uw reis een fout of onvolkomenheid constateert dan wordt van u verwacht hiervan ter plaatse melding te maken bij de verantwoordelijke verstrekker van de dienst. Dat kan vaak ongemak en klachten voorkomen.

Valuta's/Creditcards
In Nederland gekochte tickets zullen uitsluitend tegen de in de brochure en op internet vermelde tarieven in euro's berekend worden. Aan boord kunt u geld opnemen via een geldautomaat. Naast contante betaling en pinbetalingen worden de volgende creditcards geaccepteerd: Master Card en Visa.

Wet op de persoonsregistratie
Wij maken u erop attent dat wij enkele door u te verstrekken gegevens, zoals naam, adres en een aantal boekingsgegevens zullen opnemen in ons gegevensbestand. Dit bestand is aangemeld bij de Registratiekamer in Rijswijk en dient ertoe u in de toekomst informatie over Stena Line te geven en aanbiedingen te doen.

Bagage
Per passagier wordt slechts één stuk handbagage (maximale afmetingen 60x50x40 cm, maximaal 12kg) toegestaan in de passagiersruimtes.

Voetpassagiers mogen maximaal 2 stuks extra bagage van maximaal 20kg meenemen. Deze bagage zal op de dagafvaarten worden ingecheckt, tenzij er een hut is geboekt. Indien men een hut heeft geboekt dan dient de bagage in de hut te worden gezet.

Autopassagiers dienen overige bagage achter te laten in het voertuig. De autodekken worden tijdens de overtocht afgesloten.

Stena Line is gerechtigd een toeslag te vragen voor extra bagage.

Verzekeringen
Voor de Reis- en Annuleringsverzekeringen werkt Stena Line samen met Allianz. Wij adviseren u om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten. Klik hier om de voorwaarden van de verzekeringen te bekijken.

Alleenreizende kinderen
Kinderen t/m 15 jaar mogen uitsluitend reizen onder begeleiding van een persoon van 16 jaar of ouder. Vanaf 16 jaar is het toegestaan alleen te reizen.

Contact/Openingstijden
Indien u ons telefonisch wilt bereiken dan kan dit onder telefoonnummer 0174 315 811 van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 - 15.00 uur.

Alle genoemde tarieven zijn in euro's en gelden alleen bij boeking en betaling in Nederland. In de buitenlandse vertrekhavens gelden afwijkende tarieven en voorwaarden.

Bepalingen voor genoemde tarieven
- Voertuigen, ingericht voor het vervoer van commerciële goederen en/of langer dan 6 m, alsmede paarden- en veetrailers (beladen of onbeladen) - ongeacht de afmetingen - worden tegen vrachttarieven berekend. Voor informatie kunt u contact opnemen met Stena Line vracht: 0174 - 315 858.
- Indien bagage op of in de auto/trailer wordt vervoerd, is de grootst gemeten lengte/hoogte bepalend voor het toe te passen tarief.
- Datum van afvaart, moment van boeken en beschikbaarheid bepalen het tarief.

Links naar partners en andere sites
Onze site bevat links naar andere websites. Deze sites worden getoetst op betrouwbaarheid. Stena Line is echter niet verantwoordelijk voor de privacyreglementen en/of de inhoud van deze sites.

Disclaimer
Stena Line besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de informatie op deze site. Ondanks dat, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na enige tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Stena Line is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van deze website of advertenties. Stena Line behoudt zich het recht voor om de in deze uitgave vermelde tarieven, vertrektijden, bepalingen, enz. met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en wisselkoersen daartoe aanleiding geven. Stena Line is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede technische storingen. Alle informatie valt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. De gegevens op de website en van de andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Stena Line worden gewijzigd.

Algemeen voorbehoud
Stena Line behoudt zich het recht voor om de in deze uitgave vermelde tarieven, vertrektijden, bepalingen, etc. met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en is niet verantwoordelijk voor eventuele daarin voorkomende onjuistheden of zetfouten, noch voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. Vorige edities komen hiermee te vervallen.

Dit programma is uitgegeven door:
Stena Line BV, Stationsweg 10, 3151 HS Hoek van Holland.
Telefoon: 0174 315 811.
E-mail: info.nl@stenaline.com